Dec 28, 2015

December 28, 2015 at 09:19PM

Rahmah, cantiklah.... ******************* Eh? Tersenyum sekejap. Tapi, lepas mesej ketiga sampai makin lebar senyuman saya. Alhamdulillah.
by Rahmah Mokhtar

from Facebook
via IFTTTfrom Facebook
via IFTTT

No comments: